08
ژانویه

ضوابط عمومی طراحی نمای ساختمان در تهران

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ضوابطی را برای طراحی و اجرای نما با هدف جلوگیری از آشفتگی و بهم ریختگی نمای شهری پایتخت به شهرداری های مناطق 22 گانه ابلاغ کرده است. این ضوابط را می توان ضوابط عمومی طراحی نمای ساختمان در شهر تهران نامید. علاوه بر این ضوابط عمومی ، شهرداری های مناطق نیز ضوابطی مختص به خود را تهیه و تنظیم کرده اند که جهت طراحی نما علاوه بر رعایت این ضوابط عمومی بایستی مد نظر قرار گیرند. این ضوابط اختصاصی را می توانید در دیگر مطالب ارائه شده در این وبسایت مطالعه فرمایید. در این مطلب به بیان ضوابط عمومی مناطق 22 گانه تهران می پردازیم.

ضوابط مذکور بایستی از طراحی نما در مرحله صدور جواز تا اجرای نما و هنگام اخذ پایانکار مورد توجه طراحان، سازندگان و مأموران شهرداری قرار گیرند. این ضوابط که در سه سطح «الزام» ، «توصیه» و «پرهیز» تهیه و تنظیم شده اند به شرح زیراند:

فرم، مصالح، رنگ

1- الزام

ضرورت استفاده از مصالح مرغوب و مقاوم در برابر فرسایش و آلوده شدن نما

ضرورت هماهنگی رنگ غالب با رنگ ابنیه مجاور

ضرورت تأیید طرح و نمای ساختمان های واقع در نبش گذرهای اصلی و پوشاندن درز انقطاع بین دو ساختمان با مصالح متناسب با نما

2- توصیه

پرهیز از بکارگیری رنگ های متعدد در سطح غالب نما

استفاده از مصالح قابل شستشو در طبقه همکف به منظور حفظ زیبایی نما

نمای ابنیه از جنس آجر بندکشی شده

سیمان به صورت آب ساب یا شسته با آبچکان مناسب

سنگ یا ترکیبی از این نوع مصالح باشد: مصالح بوم آورد و مقاوم، بهره گیری از ارزش های معماری ایرانی در طراحی نما و اجزای آن

3- پرهیز

عدم استفاده از نماهای تمام شیشه ای (سطح شیشه خور نما بیشتر از 60 درصد) یا تمام فلزی

عدم استفاده از رنگ های نا متعارف یا تند در نمای ساختمان

پرهیز از بکارگیری مصالح متعدد در نمای ساختمان (حداکثر چهار نوع)

عدم استفاده از فرم های نامتعارف و نا مأنوس ( نظیر مجسمه و …) در طراحی نما

عدم استفاده از مصالح برنده یا شکننده در طبقات همکف و اول که در معرض تماس با انسان هستند

بام بنا

1- الزام

ضرورت هماهنگی خط پیشانی ساختمان با ساختمان های همجوار در صورت واجد ارزش بودن

ضرورت هماهنگی فرم، نما و شکل غالب بام با ویژگی معماری بومی

ضرورت پیش بینی تدابیری همچون آبچکان برای بام به شکلی که از لغزش آب بر روی نما و ایجاد لکه جلوگیری شود

2- توصیه

استفاده از پوشش گیاهی در سطح بام ساختمان با رعایت نکات ایمنی و جزئیات اجرایی

هماهنگی کف سازی بام با ملک های همجوار در صورت ارزشمند بودن کف سازی ملک مجاور

3- پرهیز

ممنوعیت تعبیه هرگونه عناصر تأسیساتی همچون دودکش در بام به صورتی که از معابر جانبی قابل رویت باشد

عدم تجاوز پیش آمدگی و تراز بام از ساختمان های همجوار در طبقات یکسان در صورت ارزشمند بودن

پیش آمدگی و بازشوها

1- الزام

ضرورت طراحی فضای ورودی ساختمان به صورت خوانا و متناسب با سایر ارکان و اجزای نما

ضرورت پیش بینی تدابیری همچون قرنیز برای کف پنجره ها به نحوی که از لغزش آب بر روی نما و ایجاد لکه جلوگیری شود

2- توصیه

عقب نشینی ورودی پیاده و ماشین از حد مالکیت به میزان حداقل 1/5 متر

پیش بینی فضای مورد نیاز جهت خشک کردن البسه در محدوده ای خارج از دید عموم

هماهنگی خطوط تراز، پیش آمدگی، بازشوها و لبه بالکنی ها با نمای ساختمان مجاور

هماهنگی ابعاد و اشکال بازشوها با یکدیگر و توجه به بازشوهای موجود در پلاک های همجوار

3- پرهیز

ممنوعیت ایجاد هرگونه اختلاف سطح (لبه، پله) در سطح پایین نما (تراز زمین)

ممنوعیت ایجاد هرگونه پیش آمدگی فضای ورودی در معبر عمومی

پیش آمدگی عناصری همچون لبه پنجره ها، قرنیز و قاب سازی های مجاز در فضای معبر عمومی بیش از 10 سانتی متر

عدم استفاده از بازشوهای با اشکال هندسی متفاوت ونامأنوس در نما

الحاقات

1- الزام

ضرورت طراحی، اجرا و نصب تمامی عناصر مربوط به تأسیسات ساختمان اعم از مکانیکی، الکتریکی و نظایر آن در مکان هایی که در معرض دید از معابر عمومی قرار نگیرد

2-  توصیه

استفاده از جاگلی، بام سبز و … در لبه بالکن ها یا در مجاورت پنجره ها به منظور تأمین مطلوبیت بصری در معابر مشروط به رعایت اصول ایمنی و بهداشتی

هماهنگی شکل تابلوها در نمای تمامی ساختمان ها

3- پرهیز

ممنوعیت طراحی و اجرای هرگونه تجهیزات تأسیساتی به طور نمایان در نمای اصلی، جانبی و جداره های شهری

عدم درج هرگونه نوشته بر روی نمای ساختمان مازاد بر آنچه که در نقشه نمای مصوب مجاز بوده است

ممنوعیت اجرا و نصب تابلو خارج از جایگاه پیش بینی شده در طراحی نمای ساختمان

عدم استفاده از علائم و نمادهایی که اشاعه دهنده تفکرات خلاف عرف باشد

نقشه ها ، مدارک و اسناد تصویری لازم برای کنترل نمای واحد ساختمانی

با هدف آشنایی کارشناسان انی کنترل کنندة نما در شهرداری های مناطق ای نیاز وجود دارد که اطلاعات و مستندات لازم برای کنترل

نمای ساختمانها در اختیار آنها قرار گیرد. تحویل نقشه حجمی ابنیه و مشخصات کیفیک مصالح بکار گراته شده در طراحی ابنیه جدید و ابنیه

مجاور (همسایه) برای اخذ پروانه ساختمانی به مراکز بررسی و کنترل نقشه و مراجع صدور پروانه ساختمانی از سوی متقاضیان الزامی

است. در این نقشه ها ایجاد هماهنگی میان احجام از نظر ارمت جنس و رنگ مصالحت در واحدهای همسایه  الزامی است.

بر این اساس مدارک زیر مورد نیاز می باشد :

1- نقشه های نماهای اصلی در مقیاس 1/50 و نماهای فرعی در مقیاس 1/100 به انضمام جدول نازک کاری با قید مصالح و مواد و رنگ

های مصرفی در هر بخش از نما

2- نقشة موقعیت استقرار ساختمان در محدودة زمین( سایت پلان) به انضمام پلان بام به عنوان نمای پنجم

3- ارائه نقشه ها و تصاویر سه بعدی از حجم کلی ساختمان که مبین وضعیت استقرار بازشوها، ورودی، بالکن ها و سایر احجام شاخص

بنا، مصالح، بافت کلی نما و رنگ ساختمان درآینده در جوار پلاک های ساخته شده پیرامونی می باشد (شامل برش عمودی و افقی از

نحوه تعبیه بازشوها در دیوار.

4- ارائه نقشة جزئیات اجرایی پیش بینی شده برای نما در مقیاس 1/50 شامل کلیة عناصر موجود در نما نظیر: فضای ورودی، خط آسمان،

بازشوها، بالکن ها، احجام عقب نشسته و یا برجسته، نرده و جان پناه، سایبان و … همراه با اندازه گذاری کامل، به انضمام جزئیات

اتصالات نما به اسکلت ساختمان در مقیاس 1/20 شامل نقشه سازه نگهدارنده نما

5- ارائة شیوه نورپردازی نما و تصاویری از نورپردازی شب ساختمان بنا به ضرورت

6- تکمیل و تایید چک لیسک طراحی توسط مهندس معمار

نکات مهم و قابل توجه برای مالکان:

1- مالکان می بایسک حداقل تصویر نمای دو پلاک مجاور از هر طرف را به هنگام اخذ نقشه نمای ساختمان ارائه نمایند.

2- ضروری است هرگونه تغییر در اجرای نقشه های مصوب شده در زمان اجرا توسط مهندسان ناظر و ماموران بازدید نواحی به اداره شهرسازی ناحیه و منطقه مربوطه گزارش شود تا دستورات لازمه از طرف ادارات نامبرده در راستای تکمیل عملیات ساختمان سازی، صادر

گردد.

3- صدور پایانکار و گواهی عدم خلاف برای ابنیه جدیدالاحداث منوط به اجرای نقشه های ارائه شده جهت اخذ پروانه شهرسازی است.

مهندسان ناظر مسئول اجرای دقیق نقشه های مصوب نما و حجم خواهند بود.

4- صدور گواهی پایان ساختمان منوط به ممنوعیت نصب تجهیزات الکتریکی و مکانیکی و لوله های تاسیساتی در نمای ساختمان و بالک

های بدون پوشش می باشد.

5- مالکان قبل از صدور گواهی پایان ساختمان می بایست نماسازی جانبی را انجام دهند