06
ژانویه

خلاصه ای از سبک های موجود در معماری معاصر

سبک معماری رمانتیک

سبک معماری رئالیسم (مکتب شیکاگو)

سبک معماری هنر نو ( آرت نوو)

سبک معماری ارگانیک

سبک معماری راسیونالیسم

سبک معماری اکسپرسیونیسم

سبک معماری پست مدرن

سبک معماری نئوکلاسیک

سبک معماری مدرنیسم

سبک معماری هایتک

سبک معماری دیکانستراکشن

سبک معماری فولدینگ

سبک معماری جهش کیهانی